NIKHIL KUMAR PATEL
Prayagraj, Uttar Pradesh
City Rank

5

Global Rank

37

Robin Hood Academy
Ninja
Centurion
Gladiator
Drives done so far
Total drives

102

Food drives

5

Academy drives

98


None None
None None
None None
None None
None None
None None
CheckIn Trend