నిషా యాడవ
Lucknow, Uttar Pradesh
City Rank

1

Global Rank

8

అమ్మాయికి శ్రద్ధ కావాలి స్త్రీలకు గౌరవం కావాల. ...🙏
Ninja
Gladiator
Centurion
15 more drives to go
Drives done so far
Total drives

85

Food drives

10

Academy drives

75


None None
None None
None None
CheckIn Trend