Santosh Prajapati
Kanpur, Uttar Pradesh
City Rank
16
Global Rank
202
Total Drives
49
Current Level
Ninja
City Rank
16
Global Rank
202
Total Drives
49
Your current Level
Ninja

RECENT ACTIVITY

Santosh's Check-Ins
Kanpur
1 week ago
Kanpur
1 week ago
Kanpur
2 weeks ago
Kanpur
3 weeks ago
Kanpur
3 weeks ago
Kanpur
3 weeks ago
Kanpur
3 weeks ago
Kanpur
1 month ago
Kanpur
1 month ago
Kanpur
1 month ago
Kanpur
1 month ago
Kanpur
1 month ago